Innowacyjne rozwiązania dla biznesu

Firma Konan Solutions oferuje innowacyjne rozwiązania dla biznesu, opierające się o złożone algorytmy sztucznej inteligencji. Wspieramy przedsiębiorstwa w zakresie optymalizacji operacyjnej i procesowej oraz w zaawansowanych analizach data-miningowych. Wykorzystujemy nasze rozwiązania w pracy doradczej, dostarczamy wyspecjalizowane narzędzia wsparcia, a także projektujemy, rozwijamy oraz wdrażamy złożone systemy decyzyjne.

.

Rozwiązania

W oparciu o nasze innowacyjne rozwiązania przygotowaliśmy pełen wachlarz produktów i podzieliliśmy je według zastosowań w biznesie >>

.

Metodyka

Wykorzystujemy metody sztucznej inteligencji oraz narzędzia statystyczne i ekonometryczne do optymalizacji, przewyższając skutecznością konwencjonalne modele i metody eksperckie >>

.

Doświadczenie

Łączymy doświadczenie doradztwa strategicznego i operacyjnego z matematyczną metodyką, tworząc nieosiągalne dotąd i doskonalsze rozwiązania >>

.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu. W przypadku jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji! >>

Rozwiązania szyte na miarę

Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach biznesu, przedstawiliśmy je w postaci listy najczęściej oferowanych projektów. Jesteśmy także gotowi na nowe wyzwania i podejmiemy się każdego złożonego problemu optymalizacyjnego.

.Prognozowanie – analiza prawdopodobieństwa
Oferujemy narzędzia do prognozowania umożliwiające tworzenie analiz scenariuszy rozwoju oraz analiz wrażliwości. Umożliwiamy ocenę prawdopodobieństwa występowania zdarzeń, a także ryzyka związanego z rozważanymi scenariuszami działania. >>
.Segmentacja – rozpoznawanie wzorców
Dysponujemy narzędziami służącymi do analizy oraz grupowania obiektów w wielowymiarowych zbiorach danych, umożliwiając segmentację oraz rozpoznawanie jednostek o specyficznych cechach lub zachowaniach. >>
.Optymalizacja struktury oferty handlowej oraz zakupów
Opracowaliśmy metodykę optymalizacji struktury oferty handlowej bądź zakupów uwzględniającą wszelkie możliwe zależności pomiędzy kosztami i przychodami generowanym przez oferowane produkty tak, aby wskazać optymalny mix odpowiadający strategii Klienta.
.Maksymalizacja cross- i up-sellingu
Rozwijamy narzędzia do personalizacji ofert handlowych, których celem jest ocena prawdopodobieństwa sukcesu zastosowania technik cross- i up- sellingu oraz wskazanie kombinacji produktów o największym potencjale sprzedażowym dla każdego Klienta.

Zastosowanie zaawansowanych metod analitycznych

Stawiamy wysokie wymagania wobec naszych rozwiązań i rekomendacji. Kładziemy szczególny nacisk, aby spełniały szereg kryteriów:

.

Rozwiązania dla złożonych i nieoczywistych problemów

Nasze narzędzia pozwalają rozwiązywać złożone problemy optymalizacyjne, uwzględniając dalece więcej zmiennych i ograniczeń, niż jest to możliwe dla człowieka. Rezultatem są kompleksowe analizy oraz trafne rekomendacje.

.

Konsekwentna, matematyczna metodyka

Nasze narzędzia oferują metodykę opartą o matematykę i logikę, która konsekwentnie i spójnie poszukuje optymalnego rozwiązania, uwalniając się od subiektywnych decyzji eksperckich.

.

Indywidualne rozwiązanie dla każdego Klienta i problemu

Każdy model jest indywidualnie konstruowany dla Klienta, biorąc pod uwagę zmienne, ograniczenia i cel optymalizacji najlepiej odpowiadające wymaganiom i sytuacji strategicznej firmy.

.

Skalowalność rozwiązań

Dążymy do tego, aby nasze narzędzia i rozwiązania cechowały się skalowalnością, umożliwiając ich dalszą rozbudowę, zmianę konfiguracji lub założeń, zapewniając najlepsze dopasowanie do wymagań Klienta.

Dysponujemy rozbudowanym warsztatem analitycznym, dzięki czemu jesteśmy w stanie sprostać najtrudniejszym wyzwaniom optymalizacyjnym. Budujemy nasze rozwiązania w oparciu o autorskie moduły optymalizacyjne:

.

Sztucznie Sieci Neuronowe

Modele matematyczne symulujące strukturę i funkcjonalność biologicznych sieci neuronowych.

.

Algorytmy Ewolucyjne

Algorytmy optymalizacyjne inspirowane procesem ewolucji biologicznej, wykorzystujące mechanizmy dziedziczenia, mutacji, selekcji i krzyżowania.

.

Inteligencja Roju

Algorytmy inspirowane zbiorowym zachowaniem prostych jednostek tworzących zdecentralizowane samoorganizujące się systemy.

.

Optymalizatory Immunologiczne

Systemy obliczeniowe inspirowane układem odpornościowym istot żywych cechujące się adaptacyjnością oraz długą pamięcią.

.

Metody symulacyjne

Metody umożliwiające wnioskowanie w warunkach niepewności, polegające na naśladowaniu rzeczywistych procesów za pomocą modelu.

.

Statystyka i Ekonometria

Narzędzia matematyczne i statystyczne służące do empirycznej, ilościowej analizy zależności występujących między procesami ekonomicznymi.

Kompetencje analityczne i doświadczenie

Konan Solutions została założona w 2009 roku. Łączy w sobie doświadczenie w doradztwie, pasję stawiania czoła nowym wyzwaniom oraz niespotykaną kreatywność w rozwiązywaniu problemów z matematyczną precyzją oraz logiką. Naszym głównym atutem jest innowacyjność, zarówno pod względem narzędzi, jak i ich wykorzystania.

.

Maciej Baranowski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, kierunek Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne. Studiował także Metody Ilościowe i Finanse na Uniwersytecie St. Gallen (Szwajcaria). Uczestniczył w projektach z branży energetycznej, logistycznej i FMCG. Specjalizuje się w zastosowaniu numerycznych metod optymalizacyjnych w biznesie. Gdy nie pracuje, poświęca się sportom ekstremalnym.

.

Piotr Gajowniczek

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, kierunek Zarządzanie i Marketing. Pracował w Nestle Polska, Accenture i Roland Berger Strategy Consultants. Brał udział w projektach z branży telekomunikacyjnej i FMCG oraz energetyki. Specjalizuje się w reorganizacji przedsiębiorstw oraz analizie baz danych. W wolnym czasie gra na gitarze, nie stroni też od długich wycieczek rowerowych.

Doświadczenie naszych konsultantów:

 • Stworzenia narzędzia do optymalizacji strategii rozbudowy sieci telekomunikacyjnej.
 • Opracowanie metodyki prognozowania wolumenów sprzedaży promocyjnej w sieci formatu wielkopowierzchniowego.
 • Reorganizacja w zakresie remontów, inwestycji, eksploatacji oraz sprzedaży.
 • Stworzenie narzędzia do planowania zadań inwestycyjnych oraz zarządzania zasobami.
 • Optymalizacja struktury organizacyjnej i wymiarowanie służb utrzymania infrastruktury.
 • Reorganizacja front i back-office w obszarze zarządzania siecią.
 • Ocena opcji outsourcingu utrzymania infrastruktury.
 • Opracowanie strategii logistyki kolejowej.
 • Stworzenie modelu logistycznego oraz modelu finansowego dla przewozów kolejowych.
 • Wsparcie procesu kontraktowania usług eksploatacyjnych.
 • Stworzenie zautomatyzowanego narzędzia do generowania formularzy ofertowych.
 • Wsparcie w zakresie opracowania korporacyjnej polityki zakupowej.
 • Stworzenie mechanizmów oraz narzędzi do zarządzania ryzykiem łańcucha dostaw.
 • Wypracowanie metodyki zarządzania kategoriami sprzedażowymi.
 • Audyt strategiczny.
 • Wsparcie w utrzymaniu i rozwoju systemu CRM.

Nasi konsultanci pracowali dla:

.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji!

.

Konan Solutions Sp. z o.o.
ul. Płocka 5a
01-231 Warszawa
Polska

NIP 521-35-41-998
KRS 0000335907
REGON 141937097

www.konansolutions.pl

.
X .

Geolokalizacja – optymalizacja struktury terytorialnej

Klientom zarządzającym rozbudowanymi i rozproszonymi służbami terenowymi, siecią logistyczną bądź siecią placówek oferujemy projekt analizy i optymalizacji struktury terytorialnej zasobów. Proponowany projekt opiera się o zbudowanie szczegółowego modelu funkcjonowania służb terenowych / sieci oraz optymalizację pod kątem kryteriów zdefiniowanych przez Klienta. W trakcie prac uwzględniamy zróżnicowanie obsługiwanych punktów oraz wymagań odnośnie personelu, kompetencji, narzędzi, sprzętu, jak i wielu dodatkowych warunków, specyficznych dla profilu Klienta. Tworzymy także scenariusze rozwoju dopasowane do planów strategicznych firmy.

Stosowane rozwiązania

.

SSN

.

AE

.

IR

.

MS

.

SE

Rezultaty

Zalety

Przykładowe warunki implementacji

Przykładowe zastosowania

.Zapoznaj się z ramowym planem prac projektowych >>
X .

Ramowy harmonogram prac projektowych

Faza I - Analiza rozłożenia zasobów

Faza II - Opracowanie optymalnej liczby centrów utrzymania oraz parametrów rozłożenia zasobów

Faza III - Przygotowanie wdrożenia

X .

Dispatching – zautomatyzowane systemy decyzyjne

Dla firm których operacje charakteryzują się dużą dynamiką procesów oraz złożonością kryteriów decyzyjnych proponujemy narzędzie zautomatyzowanego zarządzania zasobami oraz zadaniami. W sytuacjach, gdy kolejkowanie zadań lub przydzielanie zasobów uwarunkowane jest bardzo wieloma czynnikami dajemy możliwość automatycznej optymalizacji operacji w czasie rzeczywistym, umożliwiając sterowanie strategią zarządzania zadaniami i zasobami za pomocą specjalistycznych systemów decyzyjnych.

Stosowane rozwiązania

.

SSN

.

OI

.

IR

.

MS

.

SE

Rezultaty

Zalety

Przykładowe warunki implementacji

Przykładowe zastosowania

.Zapoznaj się z ramowym planem prac projektowych >>
X .

Ramowy harmonogram prac projektowych

Faza I - Analiza zasobów oraz czynności

Faza II - Opracowanie mechanizmów optymalnego przydzielania zasobów do zadań

Faza III - Przygotowanie wdrożenia

X .

Planowanie – narzędzia zarządzania zadaniami i zasobami

Dla Klientów, których działalność wiąże się potrzebą planowania zadań i zarządzania ograniczonymi zasobami tworzymy narzędzia wsparcia umożliwiające wzrost efektywności funkcji wykonawczych poprzez zwiększenie kontroli nad obszarem oraz zarządzanie przez pryzmat dostępności kompetencji pracowniczych i sprzętu. Tworzymy narzędzia umożliwiające użytkownikom planowanie zadań oraz tworzenie długofalowych harmonogramów działania z uwzględnieniem zasobów ludzkich oraz sprzętowych, a także bieżące zarządzanie realizacją planów. Nasze narzędzia są użyteczne zarówno dla zarządzania zdarzeniami cyklicznymi (np. eksploatacja) jak również o charakterze projektowym (np. inwestycje).

Stosowane rozwiązania

.

SSN

.

SE

.

IR

Rezultaty

Zalety

Przykładowe warunki implementacji

Przykładowe zastosowania

.Zapoznaj się z ramowym planem prac projektowych >>
X .

Ramowy harmonogram prac projektowych

Faza I - Analiza zasobów oraz procesu planowania i realizacji zadań

Faza II - Tworzenie narzędzia oraz testy

Faza III - Wdrożenie

X .

Prognozowanie – analiza prawdopodobieństwa

Dla firm, których decyzje biznesowe obarczone są ryzykiem z powodu niepewności co do przyszłych rezultatów, proponujemy narzędzia do prognozowania. Gdy rezultaty powtarzalnych decyzji są zmienne w czasie lub przestrzennie zróżnicowane, przy czym poziom ich zmienności jest nieregularny, a warunki, w których podejmowana jest decyzja mogą przesądzić o wyniku, zastosowanie dobrze funkcjonujących narzędzi do prognozowania umożliwia maksymalizację przyszłych korzyści lub minimalizację ryzyka błędnych decyzji. Dzięki naszym rozwiązaniom na podstawie obserwacji i analizy zjawisk możliwe jest ich modelowanie - prognozowanie, tworzenie analiz scenariuszy rozwoju oraz analiz wrażliwości. Ponadto ciągłość gromadzenia danych oraz ich bieżące przetwarzanie czyni nasze narzędzia zawsze aktualnymi, dzięki adaptacji do zmian otoczenia lub charakteru zjawiska.

Stosowane rozwiązania

.

SSN

.

AE

.

IR

.

MS

.

SE

Rezultaty

Zalety

Przykładowe warunki implementacji

Przykładowe zastosowania

.Zapoznaj się z ramowym planem prac projektowych >>
X .

Ramowy harmonogram prac projektowych

Faza I - Analiza danych oraz związków przyczynowo-skutkowych

Faza II - Tworzenie narzędzia oraz testy

Faza III - Wdrożenie

X .

Segmentacja – rozpoznawanie wzorców

Dla Klientów operujących na rozbudowanych bazach danych, gdzie u podstaw trafnych decyzji biznesowych leży przetwarzanie ogromnych ilości danych oraz poszukiwanie zawiłych zależności przyczynowo-skutkowych, bądź odpowiedzi na szeroko postawione pytania strategiczne oferujemy rozwiązania z zakresu data-miningu. Wykorzystując narzędzia do segmentacji oraz generalizacji, mając do dyspozycji dużą ilość danych przekrojowych bądź historycznych, umożliwiamy identyfikację zawoalowanych zależności oraz tworzenie narzędzi do identyfikacji nietypowych zachowań, rozpoznawania jednostek lub grup o określonych predyspozycjach.

Stosowane rozwiązania

.

SSN

.

AE

.

IR

.

MS

.

SE

Rezultaty

Zalety

Przykładowe warunki implementacji

Przykładowe zastosowania

.Zapoznaj się z ramowym planem prac projektowych >>
X .

Ramowy harmonogram prac projektowych

Faza I - Strukturyzacja problemu oraz analiza danych

Faza II (Opcjonalna) – Tworzenie narzędzia, testy oraz wdrożenie

Faza III (Opcjonalna) - Wdrożenie